Welcome to Our Website
Total Visit( 69 )

Terma dan Syarat

Genfive menyediakan kandungan dan perkhidmatan yang terdapat di Laman ini kepada anda tertakluk kepada terma dan syarat berikut ("Terma dan Syarat").Dengan mengakses atau menggunakan Laman ini, anda mengakui bahawa anda telah membaca, memahami, dan bersetuju, tanpa batasan atau kelayakan, untuk terikat dengan Terma dan Syarat ini, yang termasuk Dasar Privasi kami.Terma dan Syarat ini telah dikemaskini pada 01/07/2019.Sila semak Dasar Privasi kami, yang juga mengawal lawatan anda ke Laman ini, supaya anda memahami amalan privasi kami.

Tanda dagangan, Hak Cipta dan Sekatan

Semua bahan di laman web ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada imej, ilustrasi, klip audio dan klip video, dilindungi oleh Hak Cipta, tanda dagangan, dan hak harta intelektual lain yang dimiliki dan dikawal oleh Funbies.

Bahan-bahan di laman web yang dimiliki, dikendalikan, dilesenkan atau dikawal oleh Funbies semata-mata untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial anda.Bahan tersebut tidak boleh disalin, diterbitkan semula, diterbitkan semula, diubahsuai, dimuat naik, disiarkan, dihantar, atau diedarkan dalam apa jua cara, termasuk melalui e-mel atau cara elektronik lain, tanpa persetujuan bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada Genfive.

Penggunaan bahan-bahan di mana-mana laman web lain atau persekitaran komputer rangkaian, atau penggunaan bahan-bahan untuk apa-apa tujuan selain daripada kegunaan peribadi, bukan komersial adalah pelanggaran hak cipta Genfive, tanda dagangan dan hak proprietari lain, dan adalah dilarang.

Ketepatan Maklumat

Kami cuba untuk menjadi tepat yang mungkin apabila menerangkan produk kami di Laman ini; Walau bagaimanapun, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, kami tidak menjamin bahawa perihalan produk, warna atau kandungan lain yang terdapat di Laman ini adalah tepat, lengkap, boleh dipercayai, semasa, atau bebas daripada kesilapan.Maklumat yang terkandung di sini ditawarkan tanpa sebarang jaminan dan ia tidak bertanggungjawab terhadap ketepatan, kesilapan, atau untuk apa-apa kerosakan yang disebabkan oleh pergantungan pengguna terhadap maklumat yang diperoleh dari laman web ini.

Penggunaan yang Boleh Diterima

Anda bertanggungjawab untuk penggunaan Laman Web anda.Matlamat kami adalah untuk mewujudkan pengalaman pengguna yang positif, berguna, dan selamat.Untuk mempromosikan matlamat ini, kami melarang jenis kelakuan tertentu yang mungkin memudaratkan pengguna lain atau kepada kami.Apabila anda menggunakan Tapak Web, anda tidak boleh:

• melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan;

• melanggar, melanggar atau menyalahgunakan harta intelek orang lain, privasi, publisiti, atau hak undang-undang lain;

• menghantar pengiklanan atau komunikasi komersial yang tidak diminta atau tidak dibenarkan, seperti spam;

• terlibat dalam labah-labah atau penuaian, atau mengambil bahagian dalam penggunaan perisian, termasuk spyware, direka untuk mengumpul data dari Laman Web atau aplikasi mudah alih;

• menghantar apa-apa virus atau arahan komputer lain atau cara teknologi yang tujuannya adalah untuk mengganggu, merosakkan, atau mengganggu penggunaan komputer atau sistem yang berkaitan;

• menyamar sebagai mana-mana orang atau entiti atau melakukan apa-apa aktiviti penipuan yang serupa, seperti pemalsuaian;

• menggunakan apa-apa cara untuk mengikis atau merangkak mana-mana laman Web yang terkandung dalam Laman Web;

• cuba memintas sebarang langkah teknologi yang dilaksanakan oleh kami atau mana-mana pembekal kami atau mana-mana pihak ketiga yang lain (termasuk pengguna lain) untuk melindungi Laman Web atau aplikasi mudah alih;

• cuba untuk menentukan, menyusun semula, membongkar, atau membalikkan jurutera mana-mana perisian atau kod asas lain yang digunakan untuk menyediakan Laman Web atau aplikasi mudah alih; Atau

• menyokong, menggalakkan, atau membantu mana-mana pihak ketiga dalam melakukan mana-mana perkara di atas.

Akaun Anda

Anda boleh memilih untuk mendaftar di Laman kami.Jika anda melakukannya, anda akan mempunyai alamat e-mel / nama pengguna dan kata laluan untuk akaun anda.Anda bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan akaun, nama pengguna dan kata laluan anda dan untuk mengehadkan capaian ke komputer anda.Anda bersetuju untuk menerima tanggungjawab untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun, nama pengguna dan/atau kata laluan anda.Anda bersetuju untuk memberikan maklumat yang tepat dan benar sahaja. Kami berhak untuk menolak perkhidmatan dan/atau menamatkan akaun tanpa notis terlebih dahulu jika anda melanggar Terma dan Syarat ini atau jika kami membuat keputusan, mengikut budi bicara kami, bahawa ia akan menjadi kepentingan terbaik Funbies untuk berbuat demikian.

Pautan Pihak Ketiga

Kami tidak bertanggungjawab terhadap kandungan mana-mana halaman luar laman web atau mana-mana laman web lain yang dipautkan ke atau dari Laman ini.Pautan yang terdapat di Laman ini adalah untuk kemudahan sahaja dan bukan sokongan oleh kami, ahli gabungan kami atau rakan kongsi kami bagi kandungan, produk, perkhidmatan atau pembekal yang dirujuk.Pautan anda ke atau dari mana-mana halaman luar laman web atau laman web lain adalah atas risiko anda sendiri.Kami tidak bertanggungjawab untuk memeriksa atau menilai, dan kami tidak menjamin penawaran, halaman luar web atau mana-mana laman web lain yang dipautkan ke atau dari Laman sesawang ini, dan kami juga tidak bertanggungjawab atau menanggung sebarang tanggungjawab atau liabiliti untuk tindakan, kandungan, produk, atau perkhidmatan halaman dan laman web tersebut, termasuk, tanpa batasan, dasar privasi dan terma dan syarat mereka.Anda perlu menyemak dengan teliti terma dan syarat dan dasar privasi semua halaman luar laman web dan laman web lain yang anda lawati.

Meletakkan Pesanan

A. Penerimaan Pesanan dan Pengebilan

Anda mewakili dan menjamin bahawa anda mempunyai hak untuk menggunakan mana-mana kad kredit atau cara pembayaran lain yang anda berikan kepada kami. Semua maklumat pengebilan yang anda berikan kepada kami mestilah benar dan tepat. Menyediakan sebarang maklumat yang tidak benar atau tidak tepat adalah pelanggaran Terma Penggunaan ini dan boleh mengakibatkan pembatalan pesanan anda. Sebelum menerima pesanan, kami juga boleh meminta maklumat tambahan daripada anda. Pengesahan maklumat mungkin diperlukan sebelum pengakuan atau penyelesaian sebarang pembelian. Kami berhak untuk menolak atau membatalkan pesanan atas apa jua sebab termasuk batasan kuantiti yang tersedia untuk pembelian, ketidaktepatan, atau kesilapan dalam maklumat produk atau harga, atau masalah yang dikenal pasti oleh jabatan pengelakan kredit dan penipuan kami. Jika pesanan anda dibatalkan selepas kad kredit anda (atau akaun pembayaran lain) telah dicaj, kami akan mengeluarkan kredit ke kad kredit anda (atau akaun pembayaran lain yang berkenaan) dalam jumlah caj. Kami akan cuba menghubungi anda jika semua atau mana-mana bahagian pesanan anda dibatalkan atau jika maklumat tambahan diperlukan untuk menerima pesanan anda.  Genfive boleh meminta pra-kebenaran untuk beberapa pesanan yang diletakkan dalam talian dengan kad kredit atau debit. Pra-kebenaran ini tidak akan dibilkan kepada anda; walau bagaimanapun, pengeluar kad anda mungkin memegang jumlah ini untuk tempoh yang singkat. Pengeluar kad anda menentukan tempoh masa pra-kebenaran diadakan. Kami melakukan ini untuk memastikan bahawa butiran kad masih sah dan anda mempunyai dana yang mencukupi untuk melengkapkan transaksi.

Dengan mengesahkan pembelian anda pada akhir proses pembayaran, anda bersetuju untuk menerima dan membayar Produk, serta semua caj penghantaran dan pengendalian dan cukai yang dikenakan. Anda akan dicaj untuk pesanan anda sebaik sahaja anda klik pada butang Pay Here.

Genfive berhak, termasuk tanpa notis terlebih dahulu, untuk mengehadkan kuantiti barangan yang dibeli bagi setiap orang, bagi setiap isi rumah, atau setiap pesanan untuk apa-apa sebab. Kami akan cuba untuk memaklumkan anda sekiranya had tersebut digunakan.  Genfive juga berhak, mengikut budi bicara kami, untuk melarang penjualan kepada peniaga atau penjual semula. Untuk tujuan Terma Penggunaan ini, "penjualan semula" akan ditakrifkan sebagai pembelian atau berhasrat untuk membeli apa-apa Produk dari Genfive untuk tujuan terlibat dalam penjualan komersial Produk yang sama kepada pihak ketiga.

B. Maklumat Harga; Ketersediaan

Harga Barangan dan/atau Perkhidmatan adalah harga yang dinyatakan dalam laman web Genfive pada masa pembeli membuat pembelian tawarannya kepada Genfive.Harga termasuk kos pembungkusan dan caj penghantaran, apa-apa cukai barangan dan perkhidmatan yang berkenaan, cukai nilai tambah atau cukai yang serupa yang pembeli bertanggungjawab untuk membayar kepada Genfive sebagai tambahan kepada harga.

C. Kod Baucar

Kod baucar adalah terhad dalam alam semula jadi dan boleh luput atau dihentikan dengan atau tanpa notis. Kod baucar tidak sah di mana dilarang oleh undang-undang. Kod baucar tidak boleh disalin, dijual, atau dipindahkan. Mereka tidak boleh ditebus dengan wang tunai dan tertakluk kepada pembatalan atau perubahan pada bila-bila masa atas apa jua sebab tanpa notis. Kami berhak mengikut budi bicara kami untuk mengenakan syarat-syarat mengenai penawaran sebarang kod baucar.

D. Mata Kredit

• Penggunaan Kredit Pelanggan Genfive hanya terpakai di laman web rasmi Genfive dengan mendaftarkan akaun pengguna.

• Satu Ringgit Malaysia (RM1.00) adalah bersamaan dengan 1 Kredit Pelanggan untuk setiap pembelian di laman web rasmi Genfive.Caj kurier dan jumlah diskaun tidak dikira sebagai Kredit Pelanggan.

• Berkuatkuasa mulai 2 Disember 2020, 100 Kredit Pelanggan adalah bersamaan dengan Satu Ringgit Malaysia (RM1.00).Kadar ini tertakluk kepada perubahan yang mungkin diumumkan oleh Genfive.

• Anda boleh melihat kredit baki anda dalam akaun pengguna anda.Kredit pelanggan akan ditolak daripada baki kredit selepas menggunakan untuk setiap pembelian masa. 

• Kredit Pelanggan tidak boleh ditukar kepada wang tunai.

• Kredit Pelanggan tidak terpakai untuk digunakan pada produk yang mempunyai promosi atau diskaun.Selain itu, Kredit Pelanggan tidak boleh digunakan pada masa yang sama dengan Baucar, Promosi Diskaun atau sebarang faedah lain yang berkaitan.

• Jika akaun pengguna didapati atau membenarkan penyalahgunaan dan/atau melanggar terma dan syarat di dalam ini, Genfive berhak dan budi bicara mutlak untuk menggantung akaun dan/atau mengalih keluar atau menggantung sebarang mata tanpa notis terlebih dahulu.

• Kredit Pelanggan yang diberikan tidak boleh ditugaskan atau dipindahkan dan akan digunakan secara eksklusif oleh akaun pengguna yang sah.

• Kredit Pelanggan, ganjaran dan semua faedah yang berkaitan ditawarkan mengikut budi bicara Genfive semata-mata.Genfive berhak untuk menambah, memadam, mengubah atau meminda mana-mana Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa dengan notis atau tanpa notis dan ia akan berkuatkuasa untuk diterima pakai.

Indemnification

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, anda bersetuju untuk menanggung rugi dan memegang Funbies yang tidak berbahaya daripada dan terhadap sebarang dan semua tuntutan, kos, prosiding, tuntutan, kerugian, ganti rugi, dan perbelanjaan (termasuk, tanpa had, yuran peguam yang munasabah dan kos guaman) dalam apa jua bentuk atau sifat, yang timbul daripada atau berkaitan dengan, apa-apa pelanggaran Terma dan Syarat iniJika kami menganggap pembelaan perkara sedemikian, anda akan bekerjasama secara munasabah dengan kami dalam pembelaan sedemikian.